logo-fyrpasserens-villa-2

Aftale

Lejer   Udlejer  
  Fyrpasserens Villa Skagen, Oddehus
  c/o Mette Mickleit
  Sadolinsgade 108
  DK – 5230 Odense M

Ferieønske      
1. sal Stue Periode:  

Betalingsbetingelser      
Leje pr. uge Højsæson 1 Højsæson 2  
Incl. forbrug af el      

Nærværende tilbud er kun forpligtende for udlejer, såfremt den hvide kontraktoriginal i underskrevet stand samt første rate er udlejer i hænde senest på nævnte dato. 
Første rate Indbetales senest Anden rate Indbetales senest
Indbetales med check eller til Unibank, reg. nr. 2370, konto nr. 536 467 89 26
Ved indbetaling bedes følgende anført: Lejers navn og hvilken lejlighed

Beskrivelse      
Lejemålet indgås i henhold til modtagne beskrivelse.
I alt antal personer:      
Skal medbringes: sengelinned håndklæder viskestykke
Ankomst: Lørdag kl. 15.00 Afrejse: Lørdag kl. 11.00
Nøgleudlevering:      

Ved min underskrift anerkendes omstående lejebetingelser som værende retsgyldige.
Dato

 

  Dato

 

 
Udlejers underskrift   Lejers underskrift  

 

Almindelige lejebetingelser:
Udlejer har besigtiget den tilbudet bolig og indestår for rigtigheden af omstående beskrivelse
Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af insekter ( hvepse, ørentviste m.v. ) i boligen.
Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.) men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
Lejeaftalen er uopsigelig for begge parter. Lejeindbetalinger er bindende.
Såfremt lejer skulle ønske ophævelse af lejeaftalen inden overtagelse af det lejede, er følgende gældende.:
Indtil 70 dage før lejeperiodens start: betales 10 % af lejebeløbet (min. 400 DKK)
Indtil 69-42 dage før lejeperiodens start: betales 40 % af lejebeløbet (min. 400 DKK)
Senere end 42 dage før lejeperiodens start: betales 100% af lejebeløbet.
Udlejer er pligtig til at foretage sædvanlige bestræbelser for at genudleje for en passende leje. Hvad udlejer indvinder herved fragår i hans krav på lejer.
I tilfælde af sygdom.
Vi har ikke tegnet en afbestillingsforsikring i tilfælde af sygdom, og lejer betaler ikke til en sådan i forbindelse med indgået lejeaftale.  
I tilfælde af pludselig opstået sygdom i lejers husstand forud for afrejse vil kontrakten kunne annulleres og lejebeløbet tilbagebetales efter ovenstående regler for ophævelse af lejeaftalen. (NB! Lejer vil ved eget forsikringsselskab kunne sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom).
Det lejede må ikke benyttes til andet end beboelse for omstående personer.
Teltslagning med henblik på overnatning må ikke finde sted på det lejede areal.
Husdyr må ikke medbringes, med mindre der foreligger skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.
Hvis der gives tilladelse til at medbringe hunde, skal der betales for tvungen rengøring + tillæg.

Renholdelse af det lejede påhviler lejer.
Ved fraflytning skal såvel selve boligen som inventaret være rengjort og i samme stand som ved overtagelsen.
Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning.
Lejer er erstatningspligtig over for bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Eventuelle skader skal inden afrejsen anmeldes til udlejer.
Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

Hvis der problemer med nøglerne ring da til Gitte Tryg tlf. +4521443833